สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมาของชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน  

                 ตำบลบากเรือ  บรรพบุรุษได้อพยพมาจากบ้านธาตุกลุ่มและบ้านชาติเทิง อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี    เมื่อ พ.ศ. 2340  มีนายจันทร์  เสนา กับพวก  ได้อพยพมาจากอำเภอเขื่อนในมาทำการถากถางป่าไม้กะบาก  เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัย อยู่ใกล้ลำน้ำชี  ห้วยหนอง  คลองบึง  และอาศัยไม้กะบากมาทำเรือร่องเรือ ติดต่อค้าขาย  และนายจันทร์  เสนา  ได้ปรึกษาหารือและตั้งหมู่บ้านชือบ้านบากเรือ   ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน   1,123  ครัวเรือน  บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก  สภาพบ้านเรือน 99  %  เป็นบ้านถาวรมีน้ำดื่มน้ำใช้สะอาดทุกครัวเรือน  

                 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)   ทิศเหนือจดตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร    ทิศใต้ติดต่อตำบลฟ้าหยาด  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันออกติดต่อตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร    ทิศตะวันตกติดต่อตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร   เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   45.2  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  17,367  ไร่   ภูมิประเทศ ตำบลบากเรือ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดยโสธร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ำ  หนองบึงอยู่รอบตำบล  มีลำน้ำกุดกุงเป็นแหล่งน้ำสายหลักของตำบล

   อบต.บากเรือ

อบต.บากเรือ


ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โทร.045-581222