สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

         1.  อาชีพ   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  โดยมีอาชีพเสริมเช่น  เลี้ยงสัตว์  ประมง 

         2.  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

            2.1  ธนาคาร      จำนวน   0  แห่ง

            2.2  โรงแรม   จำนวน   0 แห่ง

            2.3  ปั้มน้ำมันและก๊าซ   จำนวน   9 แห่ง (รวมปั้มหลอด)

            2.4  โรงงานอุตสหากรรม   จำนวน   3 แห่ง

            2.5  โรงสี         จำนวน   10  แห่ง