ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันเผยแพร่
คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์ 08/07/62
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2562 27/06/62
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 27/06/62
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันหยุดประจำปี 21/06/62
ประชาสัมพันธ์ การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 14/06/62
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานบริหาร 07/01/62
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 15/08/61
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 15/08/61
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 14/08/61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) 20/07/61
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/07/61
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของ อบต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 04/07/61
การกำหนดราคากลาง จำนวน 12 โครงการ 15/06/61
ประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ 25/04/61
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 10/09/58
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลบากเรือ 11/08/58
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 15/05/58
นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 01/07/56
โครงการฝึกอบรมการทำกระติบข้าวเพื่อสร้างเสริมสวัสดิการแก่สมาชิกและผู้ด้อยโอกาสในตำบลบากเรือ 21/06/56
โครงการพัฒนาคนสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำชาวบ้านบากเรือสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 21/06/56
ป้ายโฆษณา1
ป้ายโฆษณา2
ป้ายโฆษณา3

แสดงลิขสิทธิ์เว็บไซต์

: : ลิขสิทธิ์ ©2018 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. สงวนลิขสิทธิ์.
: : เว็บไซต์ :  http://www.bakruea.go.th     E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     โทร.045-581222