โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ.วัดบ้านบากเรือ หมู่ที่ 1,9 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

                             
                                                                                    

                    
     
     
   

เขตปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล

    

     

 

 

 

  วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือ กล่าวรายงานโครงการ เพื่อให้ความรู้การป้องกันโรค ความดัน เบาหวานไขมัน อัมพฤต อัมพาต โรคโควิด 2019 ฯลฯ และการดูแลสุขภาพอนามัยอาหารโภชนาการของผู้สูงอายุ และมีกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกาย การฝึกนวดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยากรจาก รพสต.บากเรือ นำทีมโดย คุณหมอวิลาวัณย์ มูลเกตุ และคุณหมอนันท์นภัส พวงสวัสดิ์ โดยผู้สูงอายุและผู้พิการได้ให้ความสนใจและร่วมทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าขาวม้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอาชีพการทอผ้าและการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติได้ เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและการย้อมสีธรรมชาติ ตลอดจนให้ผู้สูงอายุสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาต่อไปได้ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่สำหรับเด็กในการประกอบอาชีพ ทักษะอาชีพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก และเยาวชนในพื้นที่ในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่นทักษะการใช้ชีวิตในยุคโซเซียล และ เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ และเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบและสร้างสรรค์พื้นที่ให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลบากเรือ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับอบต.ไทยเจริญศึกษาดูงานนวัตกรรมสัญญานจุดความปลอดภัยทางถนน

  วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นางนงค์นิจ เถาชาลี ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.บากเรือ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มาศึกษาดูงานนวัตกรรมสัญญานจุดความปลอดภัยทางถนน กองทุนธนาคารขยะ และการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ณ. ห้องประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความแข็งแรง สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนต่อไป โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565  ณ ศาลากลางบ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ร่วมกับอำเภอมหาชนะชัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และพสกนิกรชาวอำเภอมหาชนะชัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย 

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธ์ุปลาคืนแหล่งน้ำ ประจำปี 2565

  วันที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างสมาชิกสภาฯอบต. ผู้นำชุมชน ร่วมกับประมงอำเภอมหาชนะชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  และกองส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปล่อยพันธ์ุปลาคืนแหล่งน้ำ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุมชน และพัฒนาการทำประมงเชิงอนุรักษ์อันเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง นายพิสิษฐ์ เพิ่มพูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ. บริเวณลำน้ำกุดกงบ้านท่าช้าง หมู่ 6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อ่านเพิ่มเติม