โครงการยกย่องชูเกียรติบุลคลที่มี ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

     เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 25623 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดพิธีมอบรับใบประกาศษียบัตรแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 4 ราย ดังนี้

     1. นางจิรวดี  เนตรวงศ์  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ

     2. นางสาวสายพิณ  สมว่อง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

     3. นายเอกพล  กองแก้ว  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     4. นางสาวสงการนต์  บุญพร  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ