โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 9) 

    ด้วยอำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดให้มีการออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่9) ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น.เป็นต้นไป เพือให้การขับเคลื่อนโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลบากเรือนำโดยท่านปลัด นางพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลบากเรือจึงได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนโดยพร้อมเพรียงกัน