"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

     จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ และวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดทำโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อออกให้บริการประชาชนในงานด้านต่างๆอาทิเช่น การให้บริการด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้การคัดแยกขยะ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด่านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศและประชาสัมพันธ์งานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ การรับภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ การให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการให้บริการจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแถลงนโยบายของผู้บริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา