เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และสามารถเสริมสร้างความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสา  ณ.กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  โดยได้รับเกียรติจาก นายศรี ศรีพุทธรินทร นายอำเภอมหาชนะชัยเป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร