โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำมาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อจัดหาขบวนรถมาลัยข้าวตอกเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่มาลัยให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในการจัดกิจกรรมตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกันในหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานและชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน