"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2564"

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที 29 มีนาคม 2564 - 7 เมษายน 2564 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ หมู่ที่ 1 - 11 เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  ลดจำนวนสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ และทำความเข้าใจให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์สู่คน สามารถควบคุมป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ