วันที่11 มิถุนายน 2564เวลา 09.00 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ป้องกัน ควบคุมโรค ลัมปี สกีน ในพื้นที่ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ณ.ศาลากลางบ้านบ้านดอนผึ้ง หมู่ที่ 4 โดยกองส่งเสริมการเกษตรอบต.บากเรือได้จัดหาเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือ โรคลัมปี สกีน ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกีน ในเขตตำบลบากเรือ