การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (038)

   เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จึงเป็นการหล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงตระหนักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การวางแผน และปรับใช้วัฒนธรรมในการทำงานได้อย่างถูกกต้องและเหมาะสมต่อไป โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความรักความสามัคคีในองค์กร และโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร