การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จุังหวัดยโสธร  นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึก และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชิวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรและมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

  

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

   เนื่องจากวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จึงเป็นการหล่อหลอมให้พนักงานมีพฤติกรรมในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงตระหนักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การวางแผน และปรับใช้วัฒนธรรมในการทำงานได้อย่างถูกกต้องและเหมาะสมต่อไป โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกองต่างๆ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความรักความสามัคคีในองค์กร และโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร