การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือ รวมพลังความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหารกระตือรือร้นทำงานอย่างเต็มความสามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  โครงการรณรงค์งดเผาละไถกลบต่อซัง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.บ้านดงยางหมู่ที่ 5,11  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการทุจริตในองค์กร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564  โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564