การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2565

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือ รวมพลัง ความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร มีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างเต็มความสามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้จัดให้มีกิจกรรมดังนีี้ 1.เก็บขยะตกค้างหลังจากเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ณ.ถนนทางหลวงสายคำเขื่อนแก้ว - มหาชนะชัย ช่วงบ้านดอนผึ้ง - บ้านดงยาง

      2. โครงการปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ.ศาลาประชาคมบ้านดอนผึ้ง

      3. โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย

      4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

      5. กิจกรรมสวนสนามเนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

      6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพื่อทำให้เกิดความร่วมมือ รวมพลังความสามัคคีในการทำงานเป็นกลุ่ม สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหารกระตือรือร้นทำงานอย่างเต็มความสามารถแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  โครงการรณรงค์งดเผาละไถกลบต่อซัง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.บ้านดงยางหมู่ที่ 5,11  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการทุจริตในองค์กร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564  โครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564