การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)

        › แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2561-2563

       › ด้านการดำเนินการตามนโยบาย ประจำปี  2563  

          1  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 

              - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพ่ิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

             -  ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

          2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

           - โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี งป 2563

           - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการฯ ประจำปี งป 2563

         3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

         4. ด้านสวัสดิการ            

          -  แผนปฏิบััติการเสริมสร้างความผาสุก  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

          -  ประกาศหลักเเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ประกาศหลักเกณฑฺ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563