3. ลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)

     3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

         3.1.1 หลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล

         »  ประกาศ ก.กลาง  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

          »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนง. ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ 

             ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2562

          »  มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลื่อก การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล

             (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562

         » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

           ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ลงวันที่  4 ต.ค. 2561   

          3.1.2 หลักเกณฑ์พนักงานครู บุคลการทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก     

        » หนังสือซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (สนง.ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย  ที่ ยส 0023.13/ว1082 ลว. 9พ.ย.63)

        »  หนังสือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.  เทศบาล  อบต. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ  (สนง.ท้องถิ่นมหาชนะชัย  ที่ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.13/ว1070 ลว.6 พ.ย. 63)

      3.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

         » ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพ่ิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง  ด้านพัสดุ พ.ศ.2563  ลงวันที่  5 พ.ย. 63

      3.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

          3.4.1กลุ่มข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล 

                   > หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

                       ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                     - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๑)

                     - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๒)

                             > ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

                      - ประกาศ ก. อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

                      (เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)

                    - ประกาศ ก. อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

                      (เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

                               -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๕)

                    ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

                 - บัญชีสายงานเกื้อกูล(พนักงานส่วนตำบล) 

                 - บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เทียบตำแหน่งก่อนเข้าแท่ง)

             3.4.2 กลุ่มพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

                 › หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาก

                -  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                -  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

                ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

                › ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (บุคลากรทางการศึกษา)

               -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              - แบบการเสนอขอประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.1-ว.4) 

          3.4.3  กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

              › หลักเกณฑฺ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  

              -  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

             -  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

             -  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

              › ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้าง อบต.

               -  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ฉบับแรก)

               -  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

              -  บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญาฯ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์