3. ลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)

 

             ◊ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

          3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

              3.1.1 หลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล

                  »  ประกาศ ก.กลาง เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พ.ศ. 2558 

                »  ประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น พ.ศ. 2560

                 »  ประกาศ ก.กลาง  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

                     ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561

                  »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง

                     ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561  ลงวันที่  4 ต.ค. 2561   

                 » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง พนง. ตำแหน่งทั่วไป และประเภทวิชาการ 

                    ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2562

 

           3.2  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

               3.2.1  หลักเกณฑ์พนักงานส่วนตำบล

                  » มาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลื่อก การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน  การรับโอน  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

                    สำหรับพนักงานส่วนตำบ(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562

                 »  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

            3.1.2 หลักเกณฑ์พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก     

                  »  หนังสือซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

                    (สนง.ท้องถิ่นอำเภอมหาชนะชัย  ที่ ยส 0023.13/ว1082 ลว. 9พ.ย.63)

                »  หนังสือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.  เทศบาล  อบต. ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 

                        (สนง.ท้องถิ่นมหาชนะชัย  ที่ ด่วนที่สุด ที่ ยส 0023.13/ว1070 ลว.6 พ.ย. 63)

 

      3.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

               »  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

             »  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  2561-2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 

             »  ประกาศ ก.อบต.ยส. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพ่ิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง  ด้านพัสดุ พ.ศ.2563  ลงวันที่  5 พ.ย. 63

 

      3.4หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

        3.4.1 กลุ่มข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล 

           »  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลฯ  ประจำปีงบประมาณ 2564 

             » ประกาศกำหนดจำนวนวันลาฯ พนักส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๑)

          » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๒)

                   ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

          » มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (มีผลบังคับใช้  1 เม.ย. 63) 

          » ประกาศ ก.อบต.ยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 42) พ.ศ. 2563 (แบบประเมินใหม่) 

          » ประกาศ ก. อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

             ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ (เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)

          » ประกาศ ก. อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

             ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙  (เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

                  »  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น

            (ฉบับที่ ๕)  ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

          » บัญชีสายงานเกื้อกูล(พนักงานส่วนตำบล) 

          » บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เทียบตำแหน่งก่อนเข้าแท่ง)

           » การวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในระบบจำแนกแท่ง (ระบบแท่ง) 

           การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 

            »  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง 

            »  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

              »  คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

          »  คำบรรยายลักษณะงาน(พนักงานส่วนตำบล) 

            พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานจ้าง

           »  สมรรถนะหลัก

           »  สมรรถนะประจำตัวผู้บริหาร

           »  สมรรถนะประจำสายงาน

            3.4.2 กลุ่มพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

               ♦ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาก

             »  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

             »  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

             »  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

            ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (บุคลากรทางการศึกษา)

            »  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๒

               ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

          »  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ 

          »  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.๒๕๖๒

              ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

           » คู่มือการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ปี 2562

           » แบบการเสนอขอประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.1-ว.4) 

 

         3.4.3  กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

             ♦  หลักเกณฑฺ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  

           » ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2564

          » ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          » ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

          » ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

          ♦  ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้าง อบต.

          » ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ฉบับแรก)

         » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

         » ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

         » บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญาฯ ที่ ก.พ.ก.จ. ก.ท. และก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์  (ลว.10 ก.ค. 57)

         » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

         » ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

        »  แบบประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป    

        

      3.5  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

           » ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานการให้ออกจากราชการ  ลงวันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2544

          » ประกาศ ก.อบต. เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย  (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2557

          » ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทรณ์ 

             และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2559   ลงวันที่  25 มกราคม  2559

         » แนวทางการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

         » แนวทางการลงโทษ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์)

         » หนังสือหารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 28 ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

            และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม   (หนังสือ สถ. ลงวันที่  29 ธันวาคม 2563)

        »  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ของ อปท. (ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดละเมิดของ จนท.ที่ไม่ต้องรายงานฯ พ.ศ.2562)