สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

 

 


(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
รองประธานสภฯอบต.บากเรือ


(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
ประธานสภาฯอบต.บากเรือ

 

 


(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
เลขานุการสภาฯอบต.บากเรือ
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๑
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๒

 (ว่าง)

อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๓
 

 
(ว่าง)

อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๔

 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๕
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่ ๖
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๗
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๘
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.๙
   
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๑๐
 
(ว่าง)
อยู่ระหว่างรอการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต.หมู่๑๑