ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

  >> เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9    (ลงวันที่ 29 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองคืการบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดยโสธร     (ลงวันที่ 29 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563    (ลงวันที่ 17 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8    (ลงวันที่ 3 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2 )     (ลงวันที่ 1 กันยายน 2563)

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิหาคม 2563    (ลงวันที่ 17 สิหาคม 2563)

  >> เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2563    (ลงวันที่ 17 สิหาคม 2563)

  >> เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563    (ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ

  >> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น    (ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ม้สิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 

  >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนยน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

  >> เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็หนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

  >> เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    (ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริกาลท้องถิ่น    (ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563)

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

  >> เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ.วันที่ 31 กรกฎคม 2563

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2    

  >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

   >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล  เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

  >> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก    (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7    (ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563)

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2563    (ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่1    (ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

  >> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2    (ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6     (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5     (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

  >> เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563    (ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563)

   >>  เรื่อง รายงานงบทดลอง, รายงานรับ-จ่าย,งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ,งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม    (ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563)

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1    (ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563)   

   >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1    (ลงวันที่ 8 มิถุุนายน 2563)

   >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

    >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

   >> เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ๒๕๖๒-๒๕๖๕  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒    (ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4     (ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)

   >> เรื่อง รายงานงบทดลอง , งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ , งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม , รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563

   >> เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

    >> เรื่อง ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    (ลงวันที่ 27 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่หมู่ที่ ๑,๓,๗,๙บ้านบากเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์     (ลงวันที่ 27 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบรรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง    (ลงวันที่ 24 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือเป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

   >> เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

  >> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓   (ลงวันที่ 17 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต    (ลงวันที่ 14 เษายน 2563) 

   >> เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563) 

    >> เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน    (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   (ลงวันที่ 14 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง แนวทางการเติมนำ้ใต้ดินของประเทศไทย   (ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง คู่มือการบริหารจัดการนำ้ด้วยระบบธนาคารนำ้ใต้ดิน   (ลงวันที่ 13 เมษายน 2563)

    >> เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

  >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1    (ลงวันที่ 8 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓   (ลงวันที่ 7 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563   (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3    (ลงวันที่ 3 เมษายน 2563)

   >> เรื่อง การขอ "เลื่อน" การรับเอกสารลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า   (ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่เลี่ยงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรโรวิท 19  

   >> เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563   (ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  (ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

   >> เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

   >> เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกัน ควาคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ๒๗๑๙ (covid-19)  (ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง เปิดคัดเลือกเด็กด้อยโอกาศเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิบ้านฟุตบอลเยาวชน(ภูเก็ต)   (ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การขนย้ายดินในตำบลบากเรือ   (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตำบลบากเรือ   (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   (ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ระงับสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563   (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562    (ลงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2563    (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2    (ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563   (ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   (ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563)

    >> เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   (ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563)

   >> เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ     (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563)

  >> เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1     (ลงวันที่ 21 มกราคม 2563)

   >> เรื่อง ให้เกษตรกรยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร     (ลงวันที่ 14 มกราคม 2563)

    >> เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

   >> เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ