กิจกรรมเก็บขยะตกค้างหลังจากเทศกาลวันหยุดปีใหม่

  เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

มอบถุงยังชีพผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19

    วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วย โควิด - 19 ตำบลบากเรือ

   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้จัดตั้งศูนย์พักคอยรอเตียงผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อรอรับการรักษาส่งต่อไปยังโรงพยาบาล ณ.วัดป่าหนองแคน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลบากเรือ และรองรับประชาชนตำบลบากเรือที่ติดเชื้อ และประสงค์จะกลับมารักษาตัวที่บ้าน ...

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณะสุขฯ อบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา (2019)

   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564  นำโดยท่านรองปลัดนายจำรูญ สีลาลาด รักษาการผอ.กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือ และทีมงานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยอบต.บากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลอกรางระบายน้ำบ้านบากเรือหมู่ที่ 9

     วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดนางพราวพร กล้าหาญ...

อ่านเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการเกษตร อบต.บากเรือ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกีน ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ

   วันที่ 10 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนายธนพล ชูรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขอบต.บากเรือลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายในพื้นที่ตำบลบากเรือ

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบากเรือทั้ง 2 แห่ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ในเขตตำบลบากเรือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔"

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2564"    องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

"โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"      องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัด พราวพร กล้าหาญ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564"

"โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราขการ และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564"     องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยท่านปลัดพราวพร กล้าหาญ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัด "โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564"

"โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564"     ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดยนางพราวพร กล้าหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท้องถิ่น...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำมาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง ประจำปีงบประมาณ 2564"

โครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยที่ไม่ทราบว่าปุ๋ยเคมีนั้นเป็นสาเหตุหนึ้งที่ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสียไป เนื่องจากดินขาดอินทรียวัตถุและจากการสำรวจวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละปีพบว่ามีปริมาณมากและ และสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร"

"โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564"

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ...

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"

"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22...

อ่านเพิ่มเติม

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นผลทำให้เกิดการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงวันหยุดปกติ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจึงได้จัดทำโครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์บำเพ็ญประโยชน์ ภายในตำบลบากเรือ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์บำเพ็ญประโยชน์ ภายในตำบลบากเรือ   องค์การบริหารส่วนตำบลบากเเรือร่วมกับสมาชิกสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือทุกท่านได้ร่่วมมือกันในการบำเพ็ญประโยชน์ภายในตำบลบากเรือ โดยทำความสะอาดถนนสองข้างทาง ถนนสายดอนผึ้ง-ยางน้อยหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เพื่อเป็นการแสดงความสามัคคีและเป็นประโยชน์ของชาวตำบลบากเรือในการสัญจรไปมาให้เกิดความปลอภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางผ่านถนนสายดังกล่าว        

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมรวมพลังสามัคคีเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ.ลานหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย            

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563    ตามที่อำเภอมหาชนะชัยได้กำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...

อ่านเพิ่มเติม

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8681084510204394"
crossorigin="anonymous"></script>