นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 


 
แผนดำเนินงาน (o11)

 
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 


 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน) (o12)

 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน (o13)

 
 
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562