แผนดำเนินงาน

 
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน)

 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561