บุคลากรกองช่าง

 

 

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

นายพูลสิทธิ์  ยอดขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

 

นายชูชาติ  ตะนูรักษ์
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

นายชาญยุทธ  สังฆพรหม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

 นายพิชิต  สมขำ
ผู้ช่วยนายช่างโยธานายพร้อมพงษ์  สมสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ