นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

  

(นางสาวนภัสพร  ศรีสมุทร)
นักวิชาการศึกษา

(นายธนพล  ชูรัตน์)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

  

นางเกษมณี  พิมพะธรรม
ครูชำนาญการ

 

นางสาวจินตนา  เครือแสง
ครูชำนาญการ

 

นางสาวพัชรินทร์  มูลจันที
ครูชำนาญการ

 

 

  

นางทองใบ  สุภะโกสน
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  

 นางสาวสุภลักษณ์  สีลาราช
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 นางสาวราตรี  พงษ์ละออ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 

 นางรัชนี  บุญสัตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 
นางสาวจุทามาส  บุญคืน
พนักงานจ้างเหมาบริการ