นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์


คำสั่งเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด  8 พฤศิจกายน 2566
คำสั่ง เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  3 กรกฎาคม  2566
คำสั่ง เรืือง แต่งตั้งปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ คลิ๊กที่นี้ 16 เมษายน 2564
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ คลิ๊กที่นี้ 21 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรือง การแบ่งงาน  การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง  (คำสั่ง อบต.บากเรือ ที่ 343/2563)  คลิกที่นี้ 7 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรือง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (คำสั่ง อบต.บากเรือ ที่ 325/2563)  คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรือง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด  (คำสั่ง อบต.บากเรือ ที่ 326/2563)  คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรือง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายกองคลัง  (คำสั่ง อบต.บากเรือ ที่ 327/2563)  คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563 
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งที่  328/2563) คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาฯ  (คำสั่งที่  329/2563) คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสวัสดิการสังคม  (คำสั่งที่  330/2563) คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งที่  331/2563) คลิกที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง การแก้ไข/เพิ่มเติมการแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบติหน้าที่ภายใน สำนักงานปลัด(คำสั่งที่ 186/2563) คลิ๋กที่นี้ 1 ตุลาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง แก้ไข/เพิ่มเติมการแบ่งงาน  การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายใน สำนักปลัดงาน(คำสั่งที่ 138/2563) คลิ๊กที่นี้ 18 พฤษภาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คำสั่งที่  59/2563) คลิกที่นี้ 2 มีนาคม 2563
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (คำสั่งที่ 250/2562) คลิ๊กที่นี้ 15 สิงหาคม 2562
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ (คำสั่งที่  235/2562) คลิกที่นี้ 1 สิงหาคม 2562

คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนบลปฏิบัติราชการแทน  (คำสั่งที่ 234/2563)  คลิกที่นี้  พร้อมประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจของปลัด อบต.บากเรือ ให้รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่ 5 ส.ค. 2562) คลิ๊กที่นี้

1 สิงหาคม 2562
คำสั่ง เรื่อง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ตามคำสั่ง คสช.ฯ (คำสั่งที่ 233/2563) คลิ๊กที่นี้ 1 สิงหาคม 2562