รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2563 

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  >> รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน (ประจำปีงบประมาณ)

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒

  >>  รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑