มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

 

    >>  ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือเป็นหน่วยงานในการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    >>  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    >>  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    >>  มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    >>  มาตรการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    >>  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

    >>  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผฃประโยชน์ส่วนรวม

    >>  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   >>  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   >>  มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ

   >>  มาตรการดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   >>  มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

 

   >>  ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    >> มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    >> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    >> มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    >> มาตราการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    >> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

    >> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    >> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    >> มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    >> มาตรการการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

    >> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัตรงานเพื่อการป้องกัน

    >> คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์

    >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

 

รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

 

 

   >> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564   

   >> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

   >> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562