มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (042)

  >>  ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    >> มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    >> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    >> มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    >> มาตราการในการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักแก่บุคลากร ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    >> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

    >> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    >> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    >> มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    >> มาตรการการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

    >> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัตรงานเพื่อการป้องกัน

    >> คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์

    >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

 รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี

   >> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

   >> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562