มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

    >> มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

    >> มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

    >> มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

    >> มาตรการตรวจสอบการใช้ดุจพินิจ

    >> มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

    >> มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    >> มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

    >> มาตรการการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ

    >> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฎิบัตรงานเพื่อการป้องกัน

    >> คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์

    >> การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

    >> รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2563

    >> รายงานผลมาตรรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2562

การดำเนินการตามมาตาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส