นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                                                                                                                                                      

   

นางพราวพร กล้าหาญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
เบอร์โทร : 087-0339785

   
   

(ว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

   
 

นายสุระสิทธิ์ พลอยงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 094-6624753 

นางอรุณรัตน์ เสงี่ยมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 081-4705165 

นายพูลสิทธิ์ ยอดขำ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 061-2414747 

 

 

นายธนพล ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เบอร์โทร : 087-2558110 


นายธนพล ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 087-2558110 

 

 

นางสุนีรัตน์ เลิศชัยโฆษิตกุล
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

เบอร์โทร : 062-7871595 

นายธนพล ชูรัตน์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 087-2558110