นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

บุคลากรกองคลัง

 

 

 

 

นางสกาวรัตน์   บุญพร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางอรุณรัตน์  เสงี่ยมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 นางกชกานต์  เหล็กกล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นางจิรวดี  เนตรวงศ์
นักวิชาการพัสดุ

 

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

   นางสาวนงเยาว์ กองสินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  

 


นางสุภาพร เพชรจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 


นางสาวพัตรานุช พุทธรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริหาร