บุคลากรกองคลัง

 

 

 

 

นางสกาวรัตน์   บุญพร
นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

นางอรุณรัตน์  เสงี่ยมศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

  

นางกชกานต์  เหล็กกล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

นางจิรวดี  เนตรวงศ์
นักวิชาการพัสดุ

 

 

น.ส.นงเยาว์  กองสินแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

 


  

นางสุภาพร เพชรจิตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

  

นางสาวพัตรานุช พุทธรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ