รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

 >> รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งแรก

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่่ ๒

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 

 >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑