รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

     

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

     >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

     >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      >> สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒

      >> สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๒