♦ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศในราชกิจจานุกเบิกษา  เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง เมื่อ 25 ธ.ค. 39)

      (อบต.บากเรือ  หน้า 207 (2063)

    ♦ โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

           »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง กำหนดโครงการสร้างส่วนราชการของ อบต. ลงวันที่ 23 มิถุนายน  2546

           »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง กำหนดส่วนราชการของ อบต.(กองสวัสดิการสังคม)  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

          »   ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต. ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2563

             »    โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บากเรือ   ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ประจำปี 2563