นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

   

    ♦ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศในราชกิจจานุกเบิกษา  เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง

       (เมื่อ 25 ธ.ค. 39) (อบต.บากเรือ  หน้า 207 (2063)

 

    ♦ โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (โครงสร้างเดิม) 

           »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง กำหนดโครงการสร้างส่วนราชการของ อบต. ลงวันที่ 23 มิถุนายน  2546

           »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง กำหนดส่วนราชการของ อบต.(กองสวัสดิการสังคม)  ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

           »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต. ลงวันที่ 12  มิถุนายน  2563

              »   โครงสร้างส่วนราชการ อบต.บากเรือ   ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ประจำปี 2563

              »   ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ / ประกาศกำหนดกอง สำนัก  หรือส่วนราชการอื่นของ อบต.บากเรือ  (ลว. 9 เม.ย. 64)

              »   โครงสร้างส่วนราชการ อบต. บากเรือ (ประกาศใช้เมื่อวันที่  9  เมษายน  2564) 

                    

      ♦  หนังสือที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 

          (โครงสร้างใหม่ ปี 2563)

          » หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว143  ลว. 30 ตุลาคม  2563 เรื่อง  ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

              1. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลว. 19 สิงหาคม 2563

              2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  กำหนดกอง สำนัก  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต. พ.ศ. 2563 ลว. 19 สิงหาคม  2563

              3. แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ 

           »  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 44) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2563 

                 และประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนบล พ.ศ. 2563 

                 ลงวันที่ 29  ธันวาคม  2563

            »   มติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร  เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ/กำหนดกอง สำนัก ส่วนราชการอื่นของ อบต.