นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม (o21)

 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
>> แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
>> แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Dos & Don ts
>> การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
>> แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
>> แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Dos & Don ts
>> การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566