บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

นายจำรูญ  สีลาลาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ
รักษาการ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแดล้อม

 

 

 


 นางสาวศิริจรรยา ตีรกานนท์
นักวิชาการสาธารณสุข