นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ งานกิจการประปา  ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2567  ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสพฐ.และศพด.อบต.บากเรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567  ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างตามโครงการให้ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2567  ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก กองส่งเสริมการเกษตร  ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กองส่งเสริมการเกษตร  ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2567   ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2567 จำนวน 2 วัน  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเสียงและเวทีตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อยกระดับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วอบต.บากเรือ)  ลงวันที่ 13 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึก กองสาธารณสุข  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ lnverter)  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตราสัญลักษณ์เนื่องในโอก่สมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำหรับห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จำนวน 10 ตัว  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพับอเนกประสงค์แบบสแตนเลส จำนวน 6 ตัว  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ เดือนมีนาคม 2567  ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารข้นเพื่อเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2567  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากถนนสายบ้านท่าช้าง ทล.2083 (ช่วงบริเวณนานางอวยพร สมสะอาด บ้านท่าช้าง หมู่ 6 ไปต่อเขตบ้านเหล่ามะเขียว  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก หมู่ 8 จากนานายสุนีย์ ลายเมฆ เลียบคลองส่งน้ำไปนานางกิ่งดาว ฤทธิ์พันธ์  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก บ้านปอแดง หมู่ 10 จากทางหลวงสาย 2083 ถนนคำเขื่อนแก้ว - มหาชนะชัย ไปสถานีประมง (สวนนางอุดร)  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งรถแห่ขบวนมาลัยสวยงาม ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567  
เรื่อง  เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จากสามแยกถนนคสล.ไปสวนนายคำสอน เหล็กกล้า หมู่ 11  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนน ยส.ถ.58-009 สายบ้านดอนเรือ ถึง ถนนสาย ยส.ถ.1-0156 (ช่วงจากหมู่บ้านดอนเรือ หมู่ที่ 3 ไปดอนปู่ตา)   ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้นการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก (ประเภทสายฝน) ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองช่าง  ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction      เลเชอร์ หรือ  LED สี กองช่าง

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กองคลัง ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสพฐ.และสพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 29 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 26 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม  ลงวันที่ 24 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ลงวันที่ 23 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ลงวันที่ 22 มกราคม 2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสานเปลจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ลงวันที่ 18 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานเปลจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ประจำรถฉุกเฉิน (EMS)   ลงวันที่ 16 มกราคม 2567 
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการอบรมให้ความรู้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ 12 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งเวที โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมประสบการรณ์เรียนรู้(บ้านลม)ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 มกราคม 2567
เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประสบการรณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2567  ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ศพด. อบต.บากเรือ ประจำเดือน มกราคม 2567 ลงวันที่ 4 มกราคม 2567
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำแข็งและอื่น ๆ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2567  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ศพด. อบต.บากเรือ เดือนพฤศจิกายน 2566  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถฉุกเฉินลำเลียงผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน (EMS)  ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมกรอบไม้ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บปก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สีชมพู  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.บากเรือประจำเดือน ตุลาคม 2566  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สดสีเหลือง ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566