นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อ ข้อมูล   URL
o1 โครงสร้าง information-services/basic-information/2019-07-03-07-55-33 
o2 ข้อมูลผู้บริหาร  
  ---ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง personnel-directory/political-department/board-of-directors 
  ---ข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ personnel-directory/division/2024-02-23-03-27-01 
o3 อำนาจหน้าที่ information-services/basic-information/2020-02-14-02-44-54 
o4 ข้อมูลการติดต่อ contact-us 

 

การประชาสัมพันธ์

 ข้อ ข้อมูล   URL
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์  
  --ข่าวกิจกรรม activity-news 
  --ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 public-relations/2020-10-02-04-17-57/2567 

 

 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ ข้อมูล URL
o6 Q&A forum 

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล URL
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน images/files/2567/178.pdf
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี images/files/2567/243.pdf
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี images/files/2567/85.pdf 

 

 

 

 

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ information-services/boruhan-ngan/operation 

 

 

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล URL
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ information-services/service/2019-06-14-03-37-40 
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ information-services/service/statistics-report 
o13 E-Service  
  --E-Service information-services/service/e-service 
  --คู่มือการให้บริการ E-Service images/files/2567/185.pdf 

 

 

 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ข้อมูล URL
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ information-services/procurement-plan/2023-01-18-03-22-05 
o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
  --แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 images/files/2567/258.pdf 
  --ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 procurement-outsourcing/2567 
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ information-services/procurement-plan/o16 
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี information-services/procurement-plan/o17

 

 

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล URL
o18 แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล images/files/2567/227.pdf 
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี images/files/2567/259.pdf
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ information-services/manage/manage-development/o39 
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม information-services/manage/manage-development/o40 

 

 

 

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ ข้อมูล URL
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ images/files/2567/249.pdf
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ information-services/service/e-service/2021-02-23-03-47-18 
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ information-services/promoting-transparency/complaint-handling/031 

 

 

  

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล URL
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม images/files/2567/237.pdf 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy

ข้อ ข้อมูล URL
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ information-services/fraud-prevention/2023-01-17-08-17-01/no-gift-policy 
o27 การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy information-services/fraud-prevention/2023-01-17-08-17-01/no-gift-policy-o32 
o28 รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy images/files/2567/211.pdf 
o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา images/files/2567/205.pdf 

 

 

 

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน images/files/2567/260.pdf
o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี images/files/2567/253.pdf 

 

 

 

 

แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล URL
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต images/files/2567/254.pdf 
o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี images/files/2567/20.pdf 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล URL
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน images/files/2567/256.pdf 
o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน images/files/2567/255.pdf