ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)     (ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417-59-0004 (กองคลัง)     (ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับปฐมวัย ประจำเดือน มีนาคม 2564     (ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกิจการประปา     (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว     (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด     (ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ งานป้องกันฯ     (ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยเพื่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารและอาหารว่างโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ HP Laser jet P1102 P1005 สำนักปลัด     (ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง     (ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์     (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564     (ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564      (ลงวันที่ 25 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ปี 2564     (ลงวันที่ 19 มกราคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง อบต.บากเรือ     (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสานกระติบข้าว ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 15 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตร การสานกระติบข้าว ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม     (ลงวันที่ 7 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon ๓๒๕ กองสวัสดิการสังคม     (ลงวันที่ 6 มกราคม 2564)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2564     (ลงวันที่ 4 มกราคม 2564) 

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564     (ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564     (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธ์พืชและอุปกรณ์การฝึกอบรม โครงการฝึกปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว ประจำปี 2564     (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563)

>> เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564   (ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563)