นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

>> ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558

>> คู่มือสำหรับประชาชน  

>> เรื่อง การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
>> เรื่อง การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
>> เรื่อง การรับชำระภาษีป้าย
>> เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง
>> เรื่อง งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 
>> เรื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
>> เรื่อง งานรักษาความสงบเรียบร้อย
>> เรื่อง งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
>> เรื่อง งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
>> เรื่อง งานขออนุญาตขุดดินและถมดิน
>> เรื่อง งานบริหารจัดการน้ำประปา 
>> เรื่อง งานขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
>> เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้สูงอายุ
>> เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
>> เรื่อง การขอรับใบก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
>> เรื่อง การขอรับการช่วยเหลือกรณีประสบเหตุสาธารณภัย
>> เรื่อง งานรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน