นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566)  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ลงวันที่ 18 กันยายน 2566
เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9   ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 15 กันยายน 2566
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ลงวันที่่ 11 กันยายน 2566
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 1 กันยายน 2566
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
เรื่อง การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566
เรื่อง ชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566)  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2566 
เรื่อง การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด   
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำลุ่มน้ำชี ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) ลงวันที่ 25 เมษายน 2566
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 4 เมษายน 2566
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีการศึกษา 2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 
เรื่อง รายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวมเงินแผ่นดิน  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2566  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 
เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 
เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง การมอบอำนาจและมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการปกิบัติงานอยู่วรยามดูแลทรัพย์สินทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ปีพุทธศักราช 2566  ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้ในการประกอบการพิจารณาตามนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565)  ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 3 มกราคม 2566
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ ภาค ค)  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 
เรื่อง อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565
เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชน จัดการตนเอง)  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด อบต.บากเรือ  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   
เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินทุนสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565 
เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริการบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
เรื่อง การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายในการปฏิบัติราชการ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 
เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน พนักงานจ้างตามภารกิจและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
เรื่อง แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565
เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565