ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จาการปฏิบัติหน้าที่

   
เรื่อง ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565