การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

   นางพราวพร กล้าหาญ ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้ประชาชนเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ  โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564 ณ.อาคารศุนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ นั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ 

     

       

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓