นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเรือ หมู่ 4 สายจากบ้านนายคมเพชร สุวิมานจันทร์ ไปคลองส่งน้ำสายสถานีสูบน้ำบ้านดอนผึ้ง  ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษา)  ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ลงวันที่ 18 กันยายน 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านดอนผึ้ง หมู่ 4,8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. และ ศพด. อบต.บากเรือ เดือนกันยายน 2566  ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด  ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริท(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ และ ศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน สิงหาคม 2566  ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านดอนเรือ หมู่ 3 สายจากสี่แยกบ้านนายสัน ไปลำราง  ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี 2566  ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านดงยาง หมู่ 5,11 ตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคัดดินถมด้านข้างสันฝายคอน้ำเต้า บ้านโคกสะอาด หมู่ 7  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและวัสดุ ตามโครงการปลูกผักสวนครัว สวนหลังบ้าน ประจำปี 2566  ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ลงวันที่ 13 กรกฏาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการทำน้ำยาเอนกประสงค์ และไข่เค็มสมุนไพร ประจำปี 2566 ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านดอนเรือ หมู่3 สายจากบ้านนางสมัย พงษ์ซื่อ ไปบ้านนางวาสนา พิเคราะห์แน่  ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ เดือน กรกฏาคม 2566  ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมไฟฉุกเฉินรถกู้ชีพ  ลงวันที่ 7 กรกฏาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกิจการประปา  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ 11 จากถนนคสล. สายเดิมบริเวณบ้านนางรัชต์ พึ่งกิจ ไปถนนสายบ้านดงยาง - อบต.บากเรือ  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าช้าง หมู่ 6 จากถนน คสล. สายบ้านนายสุดใจ บุญกาล ไปเชื่อมต่อกับถนนลาดยาง สายอบจ.ยส.สายบ้านดอนผึ้งไปบ้านทรายงาม  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยากำจัดยุงลาย) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปั 2566  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ งานป้องกกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปอแดง หมู่ 10 สายบริเวณหน้าบ้านนายสุปัญญา ทองบ่อ ไปบ้านนางสุดา ชัยนิตย์ ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สังกัด สพฐ และศพด.อบต.บากเรือ เดือน มิถุนายน 2566  ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง)  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 3 ชุด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพย์สำนักงาน  ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านท่าช้าง หมู่ 6 จากหน้าบ้านนายเลี่ยม ประกอบสุข ไปบ้านนายสะอาด แก่นสุข   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านดงยาง หมู่ 5 สายคลองส่งน้ำบ้านดงยางไปหนองหมาหมี  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สายดูดน้ำดับเพลิง)รถยนต์น้ำดับเพลิงเอนกประสงค์  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.และปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์อบต.บากเรือ  ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายและอัดผงเคมีแห้งถังดับเพลิง  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนผึ้ง หมู่ 4 ถนนสายจากบ้านนางพิสมัย ชารีนิวัฒน์ ไป ช่วงแยกบ้านนางบุญเลิศ ทองสลับ  ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขบวนฟ้อนรำพร้อมกลองยาว ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านดอนผึ้ง)  ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงยาง หมู่ 11 ถนนสายหน้าบ้านนางพัชรา ศิริบูรณ์ ไปคลองส่งน้ำช่วงหน้าบ้านนางรัตน์ พึ่งกิจ ไปคลองส่งน้ำ  ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอแดง หมู่ 10 ยส.ถ. 58 - 012 สายบ้านปอแดงไปวัดป่าหอพระคุณ ลงวันที่ 26 เมษายน 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนฟ้อนรำพร้อมกลองยาว ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น (ประเพณีบุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ถนนสายยส.ถ. 58 - 011 (จากบริเวณหน้าบ้านนายสุเทพ กองคำ ไปถนนสายปอแดง บากเรือ ยส.ถ. 58 - 001)  ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่ 6 ถนนสาย ยส.ถ. 58 - 055  (จากบริเวณคลองส่งน้ำไปสะพานลำน้ำกุดกง)  ลงวันที่ 18 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ.และ ศพด. อบต.บากเรือ (1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2566)  ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงยาง หมู่ 5 จากแยกถนนสาย ยส.ถ. 58 - 033 (ช่วงหน้าบ้านนายสะอาด ชาวดง ไปบ้านนายทวี พึ่งกิจ)  ลงวันที่ 10 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเรือ หมู่ 3 จากทางแยกถนน คสล.บ้านดอนเรือ สายไปถนนข้างวัดดอนเรือ   ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ 9 ถนนสายยส.ถ. 58 - 006 สายบ้านบากเรือไปทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ (จากบ้านบากเรือไปหนองใหญ่)  ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบากเรือ หมู่ 1 สายสถานีประมงยโสธร - บ้านเลียบบริเวณที่นาของนายอำพรอกองรอด ไปถนนสายลาดยางบากเรือ - ดอนเรือ  ลงวันที่ 4 เมษายน 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองคลัง) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านปอแดง หมู่2 ถนนสาย ยส.ถ. 58-085 กม.0+000- กม.0+180 (ช่วงบริเวณทางแยกถนนคสล.สาย ยส.ถ.58-012 สายบ้านปอแดง-วัดป่าหอพระคุณไปถรรสายจุดบั้งไฟ)  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านปอแดง หมู่2 ถนนสายยส.ถ.58-086 (ช่วงจากแยกถนนคสล.สาย 58-012 สายบ้านปอแดงวัดป่าหอพระคุณไปร่องแห่)  ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม)  ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง โครงการอบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือนมีนาคม 2566  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านโคกสะอาดหมู่7 สายจากโรงสีกลุ่มบ้านโคกสะอาดไปบ้านนายสุนทร  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟสัญญาณไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ บ้านโคกสะอาด หมู่7  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านปอแดง หมู่ 2  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก (ประเภทมาลัยข้อ) ตามประเพณีแห่มาลัย อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2566  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำ (กองคลัง)  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ไม้บานกระจก (ตู้โชว์ผลิตภัณฑ์)  ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าว  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งรถแห่ขบวนมาลัยสวยงาม ตามโครงการการจัดงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี 2566  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึก กองสาธารณสุขฯ  ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธ์ถั่วพร้า ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธ์พืชบำรุงดิน ประจำปี 2566  ลงวันที่ 23 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม  ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม  ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชนปีพ.ศ.2566  ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 11 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชนปีพ.ศ.2566  ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที ตามโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีพ.ศ.2566  ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน ม.ค.2566 ลงวันที่ 5 มกราคม 2566
เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (รถกุ้ชีพกู้ภัย)  ลงวันที่ 4 มกราคม 25656
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง)  ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่าง เครื่องดื่มและอื่นๆประจำจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2566  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566   ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก (กองคลัง)  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างแบบหล่อคอนกรีตพร้อมเหล็กกระทุ้ง  ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ และ ศพด. อบต.บากเรือ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองคลัง)  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)  ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ (กองสาธารณสุขฯ)  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (กองสาธารณสุขฯ)  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะพร้อมเก้้าอี้ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด.อบต.บากเรือ ประจำเดือน ตุลาคม 2565  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565