นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี

   >> ประกาศแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

   >> แผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

   >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)   

   >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 

   >> แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑

   >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

   >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑   

   >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓   

   >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓

    >> แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔