นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เรื่อง ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง (ส.ถ.5/8)   ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 
เรื่อง เปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2567  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ (ส.ถ.4/5)  ลงวันที่ 12 เมษายน 2567 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 (ส.ถ.4/4) ลงวันที่ 12 เมษายน 2567 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2567)  ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 
เรื่อง กำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและป้ายติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 1 เมษายน 2567
เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เขตเลือกตั้งที่ 6 กรรีแทนตำแหน่งที่ว่างตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง   
เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 
เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ   ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567 
เรื่อง รายงานการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมกกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีการศึกษา 2567  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2567 
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2567  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีการศึกษา 2567  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3/2567 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2567
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ  ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง คู่มือขั้นตอนการให้บริการระบบ E-Service   
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566) ลงวันที่ 22 มกราคม 2567
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงต่ำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ลงวันที่ 16 มกราคม 2567
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 มกราคม 2567
Announcement of Bak Ruea Subdistrict Administrative Organization Subject : No Gift Poticy of Bak Ruea Subdistrict Administrative Organization Fiscal Year 2024  Announcement Date 2 )anoary ,2024 
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2566)  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
เรื่อง แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2570  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (รายใหม่)  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 
   
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
เรื่อง ประกาศแผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 
เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2566
เรื่อง การใช้แผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566