นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2566)  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 
เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566
เรื่อง แผนปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2564 - 2570  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังสาธารณภัย  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ (รายใหม่)  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2566 
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง  ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566