สมาชิกสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ

images/files/doc_62/T7.jpg

นายสุทิน สมอ่อน
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ 
(064-6193000) 

 


นางปาริชาติ กองสินแก้ว
รองประธานสภาฯอบต.บากเรือ
(098-6411191)

images/files/doc_62/F46.jpg 
นางพราวพร กล้าหาญ
เลขานุการสภาฯอบต.บากเรือ
(087-0339785)

   

  

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D4.jpg

นายมงคล สมขำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑
(086-2598014)

 

images/files/doc_62/T2.jpg

นายประยุทธ จันทะคูณ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
(081-1844680)


                                                             

images/files/doc_62/T3.jpg
นายสมอญ สมสิน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒
(080-1632844)

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D1.jpg
นางสาวจารุณี คงวัน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

(098-6488365)


นายภักดี หินทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔

(098-2401856)

                         


นายสมพร พึ่งกิจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔
(084-6849130)


นายอดุลย์ ทองโคตร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕
(088-3553170)

นายสุดสาคร ยวนใจ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕

(089-0184961)

         

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D5.jpg

นายวิเศษ แก่นสุข
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖
(087-9175980)

images/files/doc_62/T4.jpg

นางประพิศ โรมพันธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗
(081-2390694)

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D6.jpg

นายวีระ ยืนบุรี
สมาชิก อบต. หมูที่ ๗
(085-6398596)

         

images/files/doc_62/T6.jpg

นายจรูญ สมเพาะ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
(080-1535203)

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D2.jpg

นายประสิทธิ์ สกุลพอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘
(089-8966262)

นายสมชัย พุทธิ์ขุนธ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
(0652753825)

     

https://www.naiaek.com/bakruea/picture/2563/D3.jpg

นายประเสริฐ์ ทองหลาง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐
(098-8790520)

นายนิรันดร์ ผาเวช
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
(0862466059)

images/files/doc_62/D7.jpg

นางสาวเขมมิกา แสนสุทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑
(063-7750099)