การเสริมสร้างวัฒนธรรม/คุณธรรมจริยธรรมขององค์กร

 

     ประกาศ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

     ประจำปี 2564

     » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ  25654  

       » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       » ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 

       » แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน  วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

           ♦ รายงานผลการดำเนินการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ปี  2564

       ประจำปี 2563

         » ประกาศ อบต.บากเรือ  นโยบายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563

         »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กร  ประจำปี  2563

         » ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ประจำปี  2563

         » ข้อบังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ  พ.ศ. 2563

            ♦  รายงานผลการดำเนินการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ปี 2563

       ประจำปี 2562

      »  ข้อบัังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.  2562

      »  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  ประจำปี   2562

      »  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ  2562

            ♦  รายงานกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ปี  2562

     ประจำปี 2561

     »  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

     »  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2561

    ประจำปี 2552/2556

   »  ประมวจริยธรรมข้าราชการ   ประจำปี  2552

   »  ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   ลงวันที่ 30 ม.ค. 2552

   »  ประกาศ  อบต.บากเรือ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

   »  ข้อบังคับว่าด้วย  จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

         ♦  ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2561