การเสริมสร้างวัฒนธรรม/คุณธรรมจริยธรรมขององค์การ

ประกาศ/ข้อบังคับของหน่วยงาน

ประจำปี 2563

» ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง  วัฒนธรรมองค์กร  ประจำปี  2563

» ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ประจำปี  2563

» ข้อบังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ  พ.ศ. 2563

    »  รายงานผลการดำเนินการ/กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ ปี 2563

ประจำปี 2562

»  ข้อบัังคับ อบต.บากเรือ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ. 2562

»  ประกาศ อบต.บากเรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ  ประจำปี   2562

»  แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ  2562

    » รายงานกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม ปี 2562

ประจำปี 2561

    >> แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

    ››  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ  2561

ประจำปี 2552/2556

>> ประมวจริยธรรมข้าราชการ   ประจำปี  2552

>> ประกาศ อบต.บากเรือ  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   ลงวันที่ 30 ม.ค. 2552

>> ประกาศ  อบต.บากเรือ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

>> ข้อบังคับว่าด้วย  จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 1 ต.ค. 2556

      >> ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ ประจำปี 2561