ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565

 

   
เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีในปีภ่าษี พ.ศ.2565  ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกอบต.บากเรือให้รองนายกอบต.บากเรือปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
เรื่อง มอบอำนาจผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งแรก ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 4 มกราคม 2565