งานประเพณีแห่มาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
โครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

"โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

โครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำมาลัย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนงานประเพณีแห่มาลัย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อจัดหาขบวนรถมาลัยข้าวตอกเข้าร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่มาลัยให้อยู่คู่ชุมชนต่อไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านในระดับท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนในการจัดกิจกรรมตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีร่วมกันในหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานและชุมชนในการจัดกิจกรรมร่วมกัน          

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง ประจำปีงบประมาณ 2564"

โครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเกษตรกรมักใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยที่ไม่ทราบว่าปุ๋ยเคมีนั้นเป็นสาเหตุหนึ้งที่ทำให้โครงสร้างทางกายภาพของดินเสียไป เนื่องจากดินขาดอินทรียวัตถุและจากการสำรวจวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละปีพบว่ามีปริมาณมากและ และสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จึงได้จัดโครงการรณรงค์งดเผาและไถ่กลบตอซัง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.บ้านดงยาง หมู่ที่ 5,11 ขึ้นเพื่อยุติการเผาตอซัง เป็นการเพิ่มธาตุอาหารและอินทรียวัตถุให้แก่ดินโดยตรง ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไม่ให้สูญเสียไปจากดิน โดยการไถ่กลบตอซังข้าว ทดแทนกรเผาและการย่อยหน้าดินก่อนการเพาะปลูก            

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร"

"โครงการการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และกระตุ้นให้เกิดการป้องกันหรือต่อต้านปัญหาในเรื่องของการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ โดยวิทยากร จากสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดยโสธรมาให้ความรู้พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุตริต          

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564"

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประจำปี 2564 วันที่ 26 มกราคม 2564      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และสนับสนุนให้ประชาชนดูแลและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ            

อ่านเพิ่มเติม

"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"

"โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว"      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ได้จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานกระติบข้าว ระหว่างวันที่ 18 - 22 มกราคม 2564 ณ.อาคารศูนย์พัฒนาสุขภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบากเรือ ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มสตรีผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุในชุมชนให้มีการพัฒนาอาชีพ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้สามารถนำไปจำหน่ายในท้องถิ่นได้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"

"การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564"    ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมทั้งมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นผลทำให้เกิดการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงวันหยุดปกติ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือผู้ได่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือจึงได้จัดทำโครงการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                  

อ่านเพิ่มเติม