นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

เอกสารเผยแพร่ความรู้ในองค์กร(ระเบียบ/ประกาศต่างๆ)
 
ระกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 
31 สิงหาคม 2566
ระกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู พ.ศ. 2566 5 กรกฎาคม 2566
แนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรืื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  คลิ๊กที่นี้ 6 กันยายน 2564
ซักซ้อมแนวทางความผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก คลิ๊กที่นี้ 27 สิงหาคม 2564
ประกาศใช้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น- สูง คลิ๊กที่นี้ 3 สิงหาคม  2564

หนังสือแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี       คลิ๊กที่นี้

15 มิถุนายน 2564
⇒  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 45 )                  พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี้ 8 มิถุนายน 2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์การเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 คลิ๊กที่นี้ 8  เมษายน  2564
หนังสือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของ อปท. คลิ๊กที่นี้ 2 มีนาคม 2564
หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562    เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้ 5 กุมภาพันธ์ 2564
 ⇒ หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558  และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี้ 20 มกราคม 2564
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 44)    พ.ศ. 2563 และประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 คลิ๊กที่่นี้ 11  มกราคม 2564
ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก
15  ธันวาคม  2563
หนังสือซักซ้อมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ.  เทศบาล   อบต.ให้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ 9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งด้านพัสดุ  พ.ศ. 2563 9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  2   เมษายน  2563
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย.63) 9   มีนาคม    2563
รายงานการเข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานดา้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ (e-GP) (นักวิชาการพัสดุ) 9   สิงหาคม  2562
⇒  รายงานการเข้ารับการอบรม (ผู้อำนวยการกองช่าง/นักวิชาการจัดเก็บรายได้) 9   สิงหาคม  2562
⇒  แนวทางการรักษาราชการแทนปลัด อปท.  ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  7   สิงหาคม  2562
รายงานการอบรมการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์  การคิดค่าเสื่อมฯ (นักวิชาการเงินและบัญชี) 30 กรกฎาคม 2562
รายงานการอบรมโครงการเจาะลึกการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563ฯ (ปลัด อปท.)  9  กรกฎาคม  2562
⇒  ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน  การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 4  กรกฎาคม  2562
⇒  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563 (รองนายก/รองปลัด/ผอ.เกษตร/หน.สำนัก) 29  มิถุนายน  2562
⇒  รายงานผลการเข้าร่วมขับเคลื่อนพลังการอ่าน (รองปลัด/นักวิชาการศึกษา) 4    เมษายน   2562
⇒  ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง อปท. (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 18   มีนาคม    2562
⇒  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายการสอน)  6    มีนาคม    2562
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  40) พ.ศ.2562 2   มกราคม    2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล  (ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ)ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561   9  ตุลาคม  2561
ระกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)  (บัญชีเงินเดือน 5) 28  มกราคม 2559
 ⇒  ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย  การให้ออกจากราชการ  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์    พ.ศ. 2559    ลว.25 ม.ค. 59    25 มกราคม 2559
 ⇒  
⇒  25  มกราคม 2559
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 35) พ.ศ. 2559(เลื่อนขั้นเงินเดือน) 25  มกราคม 2559

25  มกราคม 2559

⇒  หนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกัน  ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 29  ธันวาคม 2558
หนังสือ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. (การเทียบตำแหน่งสู่ระบบจำแนกตำแหน่งแบบแท่ง)  6 พฤศจิกายน 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

5  สิงหาคม  2557

 

คู่มือการปฏิบัติงาน/แบบประเมินพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/พนักงานครูฯ

 
ข้อตรวจพบการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ  2563  (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)   
คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
⇒  คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการลา  
⇒  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสรรบรรณ  
⇒  สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  (บังคับใช้ตั้งแต่วันที่  20 เมษายน  2561 )   
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล(แบบใหม่)   
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิิบัติงานพนักงานจ้าง  
แบบประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วิทยฐานะ)