การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (025

 >นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2564
  >>  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2563
  >>  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2562
  >>  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2561

 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(026)

    › แผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2561-2563

    › ด้านการดำเนินการตามนโยบาย ประจำปี  2563  

           1  ด้านการปรับปรุงโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง 

              - ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) แก้ไขเพ่ิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

             -  ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ  2563

          2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

           - โครงการเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี งป 2563

           - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการฯ ประจำปี งป 2563

         3. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

         4. ด้านสวัสดิการ            

          - แผนปฏิบััติการเสริมสร้างความผาสุก  ความผูกพัน ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ประกาศหลักเเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล/บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

          -ประกาศหลักเกณฑฺ์การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563      

  3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)

     3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร     

      3.2 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

      3.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

      3.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  

          3.4.1กลุ่มข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล 

                   > หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล

                       ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                     - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๑)

                     - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๒)

                             > ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

                      - ประกาศ ก. อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

                      (เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล)

                    - ประกาศ ก. อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

                      (เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน)

                               -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ ๕)

                    ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

                 - บัญชีสายงานเกื้อกูล(พนักงานส่วนตำบล) 

                 - บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (เทียบตำแหน่งก่อนเข้าแท่ง)

           3.4.2 กลุ่มพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

                › หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาก

                -  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

                -  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

                ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

               › ระเบียบ/ประกาศ/ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล (บุคลากรทางการศึกษา)

               -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา อบต. พ.ศ.๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

              - แบบการเสนอขอประเมินพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (วฐ.1-ว.4) 

          3.4.3  กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

              › หลักเกณฑฺ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง  

              -  ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน/ต่อสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

             -  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)

             -  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

              › ระเบียบ/ประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้าง อบต.

               -  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ (ฉบับแรก)

               -  ประกาศ ก.อบต. จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับ อบต. (ฉบับ ๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

              -  บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ได้รับปริญญาฯ ที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. รับรองคุณวุฒิหรือผู้มีทักษะประสบการณ์

 4.ายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(028)

      »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ  2563 

       »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ประจำปีงบประมาณ 2562 

       »  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ประจำปีงบประมาณ  2561