นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

10 นโยบายสำคัญ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที

 

                             
                                                                                    

                    
     
     


                                               
 
   
 

                                                                                                       

 

 

 

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

   เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บากเรือ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการแข่งเรือให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน โดยมีนายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส. เขต 2 จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ. ลำห้วยกุดกง บ้านท่าช้าง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะ จังหวัดยโสธร รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งหมด จำนวน  คน

อ่านเพิ่มเติม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทดสอบขยะเปียกลดโลกร้อน Re-x-ray

องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทดสอบขยะเปียกลดโลกร้อน Re-x-ray ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลบากเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานเปลจากเศษผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯอบต.บากเรือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการสานเปลจากเศษผ้า โดยมีนางพราวพร กล้าหาญ ปลัด อบต.บากเรือเป็นผู้กล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับชุมชน ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน มีรายได้เสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  รวมผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -23 มกราคม 2567 ณ. ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ                  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ นำโดย นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอมหาชนะชัย นายศรี ศรีพุทธรินทร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 90 คน  ณ. วัดบ้านดงยาง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร                  

อ่านเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

   ตามที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยตั้งจุดตรวจและให้บริการประชาชน ณ.จุดตรวจจุดบริการประชาชนตู้ยามบ้านดอนผึ้ง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 (7 วันอันตราย) และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และประชาชนจิตอาสา                  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ.วัดป่าหนองแคน

   เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 นายสุวนิช สมเพาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ อบต.บากเรือ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ณ. วัดป่าหนองแคน บ้านดงยาง หมู่ 5,11 ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข      

อ่านเพิ่มเติม