ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (031)

  >> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  >> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (รอบ 6 เดือน)

>> สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564