ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงวันที่ 24 พ.ย.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียนที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ลงวันที่ 9 พ.ย.2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.บากเรือ ลงวันที่ 4 พ.ย.2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ลงวันที่ 21 ต.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลการเลือกตั้งท้องถิ่น   ลงวันที่ 21 ต.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับเลือกตั้งท้องถิ่น  ลงวันที่ 20 ต.ค.2564 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่านเอกสารและเข้าเล่มเย็บปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  ลงวันที่ 19 ต.ค.2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยเลือกตั้ง  ลงวันที่ 19 ต.ค.2564 
เริ่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือประจำเดือน ต.ค. ลงวันที่ 5 ต.ค.2564