นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการใช้ Cookie โปรดกด "ยอดรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็บไซต์

 

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

   
   
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 พ.ย. 2565 
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคุญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2565)  ลงวันที่ 10 ตุลาคม2565 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570) ลงวันที่ 30 กันยายน2565
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 กันยายน2565 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 30 กันยายน2565 
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการด้านงานธุรการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 27 กันยายน2565 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8  ลงวันที่ 27 กันยายน2565 
เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 26 กันยายน2565
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 23 กันยายน2565 
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่่ 22 กันยายน2565 
เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 20 กันยายน2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ลงวันที่ 14 กันยายน2565 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7  ลงวันที่ 13 กันยายน2565 
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 12 กันยายน2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 30 สิงหาคม2565
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6  ลงวันที่ 4 สิงหาคม2565 
เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2565
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5  ลงวันที่27กรกฏาคม2565 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ลงวันที่ 8 กรกฏาคม2565 
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประจำปี 2565  ลงวันที่ 7 กรกฏาคม2565 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม2565 
เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม2565
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 30 มิถุนายน2565 
เรื่อง ประกาศใช้แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 30 มิถุนายน2565 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 
เรื่อง  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565)   ลงวันที่ 5 เมษายน2565
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีการศึกษา 2565  ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 
เรื่อง  แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีการศึกษา 2565  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร "สุจริต โปร่งใส ยโสธรใสสะอาด 2565"  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่28กุมภาพันธ์2565 
เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่18กุมภาพันธ์2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฯ ลงวันที่17กุมภาพันธ์2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงันที่ 10 กุมภาพันธ์2565
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์2565
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์2565
เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านไฟฟ้า การซ่อมแซม บำรุง รักษาไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตอบต.บากเรือและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ลงวันที่ 27มกราคม 2565 
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ลงวันที่ 26 มกราคม 2565
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 19 มกราคม2565 
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
เรื่อง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับการจัดเก็บภาษีในปีภาษี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 13 มกราคม 2565
เรื่อง มอบอำนาจผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับมอบอำนาจของนายกอบต.บากเรือให้รองนายกอบต.บากเรือปฏิบัติราชการแทน  ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) ลงวันที่ 10มกราคม2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 7 มกราคม2565 
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ครั้งแรก  ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
เรื่อง ประกาสรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ  ลงวันที่ 4 มกราคม 2565
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
เรื่อง คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 15 กันยายน2564.
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564