ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 15 กันยายน2564.
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564