ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

   
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) ลงวันที่ 10มกราคม2565
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565  ลงวันที่ 7 มกราคม2565 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอแดง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564
เรื่อง จ้างเหมาผู้ประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 15 กันยายน2564.
เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินพนักงานดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564